HS编码查询
序号 商品编码 商品名称 操作时间
1 8504339000 16KVA<额定容量≤500KVA其他变压器 2015-01-01 00:00:00.0
2 85043400 额定容量>500KVA的其他变压器 2000-07-16 00:00:00.0
3 85043400.00 额定容量>500KVA的其他变压器 2000-07-16 00:00:00.0
4 8504340000 额定容量>500KVA的其他变压器 2012-01-01 00:00:00.0
5 85184000.10 电器扩音器(列入ITA的有线电话重复器用的) 2000-07-16 00:00:00.0
6 85184000.90 其他音频扩大器 2000-07-16 00:00:00.0
7 8518400001 电器扩音器(列入ITA的有线电话重复器用的) 2015-01-01 00:00:00.0
8 8518400010 电器扩音器(列入ITA的有线电话重复器用的) 2000-07-16 00:00:00.0
9 8518400090 其他音频扩大器 2015-01-01 00:00:00.0
10 85185000 电气扩音机组 2000-07-16 00:00:00.0